28 Petropavlovskij sobor from Birzhevaya pl.
Petropavlovskij sobor from Birzhevaya pl.