87 Novosmolenskaya nab. (the one-kilometer house)
Novosmolenskaya nab. (the one-kilometer house)