92 Novosmolenskaya nab. - Primorskaya st.
Novosmolenskaya nab. - Primorskaya st.